český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Průmyslové odmašťovače – Neutralène 2015 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2024/02/08 11:15

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLOVÝ ODMAŠŤOVAČ

SE ZESÍLENOU ROZPOUŠTĚCÍ SCHOPNOSTÍ

Rychlé odpařování za 15 minut při 20 °C a nulovým průtokem vzduchu.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Speciálně vyvinutý pro náročné odmašťovací procesy.

Odstraňování kalcinovaných tuků, minerálních a rostlinných olejů.

Stopy rostlinných pryskyřic, kontaktních lepidel, čerstvých inkoustů,

Čerstvé a zbytkové inkousty, které vyžadují rychlou reakci

 

 

ZÁRUKA, ŽE VÝROBEK NEOBSAHUJE FLUOROVANÉ

SKLENÍKOVÉ SMĚSI S GWP 150 NEBO VYŠŠÍM

Podle nařízení (EU) č. 517/2014, které použití

fluorovaných skleníkových plynů zakazuje od 1. ledna 2018

 

 

POPIS
NEUTRALÈNE® 2015 je odmašťovač, který byl vyvinut pro řešení extrémních případů.

Bod vzplanutí není měřitelný.

Mimořádně rychlá rychlost odpařování.

Rozpouštěcí schopnost vyhovující všem potřebám.

Slučitelnost s většinou podkladů.

 

OBLASTI POUŽITÍ

NEUTRALÈNE® 2015 odstraňuje veškeré znečištění, například:

Maziva v údržbě.

Řezné výrobky, výrobky pro dočasnou ochranu ve stavebnictví, lakování, kluzné plochy ve strojírenství.

Živočišné tuky, lanolin, lůj, spermacetový olej, tallowát sodný, sádlo.

Rostlinné oleje, jako je palmový tuk nebo olej, ricinový olej, řepkový olej, slunečnicový olej, vysychavé oleje.

Ropné vosky, parafíny.

Mikrokrystalické vosky.

Zbytky lepidel, nevytvrzené spoje, stopy lepidel, tavidla na kalafunové bázi.

 

OBLASTI POUŽITÍ

Zařízení pro míchání, kompletování a balení.

Strojní inženýrství, zpracování kovů.

Údržba a servis v průmyslovém prostředí.

Výrobní, sestavovací a montážní linky.

Výroba elektrických a elektronických součástek.

Odmašťovací úkony před metrologickou kontrolou.

Odmašťování měřicích a zkušebních zařízení.

Mytí optiky, hodinových mechanismů, počítacích zařízení a zaměřovačů.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Kapalina

-

Barva

 Vizuální

Bezbarvý

-

Zápach

 Čichový vjem

Slabý

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

780

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4080

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-65

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

Částečná

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

0,85

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

nm

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

0,025

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

 NF EN 13016-1

> 0,01

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

117

-

Rychlost odpařování

 -

15

min.

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

25

Dyn/cm

Přeskokové napětí

 NF EN 60156 / IEC 156

nm 

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

 ISO 2719

Neměřitelné 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

> 240 

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

0,7

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

13,7

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

 nm

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

 nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

 GC-MS

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

 OECD 301

nm 

-

Tenze páry při 20 °C

 -

> 0,01 

hPa

Obsah VOC (těkavé organické látky)

 -

100 

%

Obsah síry

 GC MS

%

Obsah benzenu

 ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

 GC MS

-

%

Obsah chlorových rozpouštědel

 -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

 -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

 Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s GWP

 -

 < 1

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

nm 

kg ekvivalent uhlíku

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

PŘEDSTAVENÍ

              Kontejner GRV 1000 L

Odmašťovací a čisticí rozpouštědlo pro obtížné odmašťování maziv, stop po lepidlech a rostlinných olejů. Bod vzplanutí není měřitelný. Mimořádně rychlé odpařování, rozpouštědlový odmašťovač, mechanické rozpouštědlo, odmašťovač za studena, odmašťovač bez chloru, průmyslové odmašťovače, výrobce průmyslových odmašťovačů, silikonové rozpouštědlo, náhrada chlorových rozpouštědel, nahrazující chlorové rozpouštědla, čistič lepicích stop, čistič stop po lepidel ze samolepek. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé průmyslových rozpouštědel. Rozpouštědla. Průmyslová rozpouštědla. Odmašťovací rozpouštědla. Čisticí rozpouštědlo. Rozpouštědlo stopy po lepidle. Rozpouštědlo rostlinných olejů. Odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo živočišných tuků. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo pájecích tavidel. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Sud 200 L 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

     Barel 25 L

 Odmašťovací a čisticí rozpouštědlo pro obtížné odmašťování maziv, stop po lepidlech a rostlinných olejů. Bod vzplanutí není měřitelný. Mimořádně rychlé odpařování, rozpouštědlový odmašťovač, mechanické rozpouštědlo, odmašťovač za studena, odmašťovač bez chloru, průmyslové odmašťovače, výrobce průmyslových odmašťovačů, silikonové rozpouštědlo, náhrada chlorových rozpouštědel, nahrazující chlorové rozpouštědla, čistič lepicích stop, čistič stop po lepidel ze samolepek. Výrobci průmyslových rozpouštědel. Dodavatelé průmyslových rozpouštědel. Rozpouštědla. Průmyslová rozpouštědla. Odmašťovací rozpouštědla. Čisticí rozpouštědlo. Rozpouštědlo stopy po lepidle. Rozpouštědlo rostlinných olejů. Odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo živočišných tuků. Rozpouštědlo na stopy po lepidle. Rozpouštědlo pájecích tavidel. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

              

           

   

Odmaštění hadříkem

Odmaštění pomocí kartáče

 

 

 

Do ultrazvukových nádrží Do ponorných nádrží za tepla i za studena

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.



IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE